Fietspunten: doelstelling en werkkader

Doelstelling
Werkkader
Wetgevend kader
Meer info

Doelstelling

Fietspunten, een sociale en beter mobiele tandem: meer werk voor kansengroepen én een betere dienstverlening aan de fietsgebruikers.

De fietspunten zijn initiatieven uit de sociale economie die het gebruik van de fiets, in combinatie met het openbaar vervoer, willen promoten. Daarom vind je ze momenteel in de eerste plaats aan treinstations. Ze zorgen er voor toezicht op en netheid van de fietsenstallingen. Daarnaast kunnen ze ook fietsen verhuren en zorgen voor kleine herstellingen aan fietsen, die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te komen.

Het zijn vaak nieuwe initiatieven die staan voor een vernieuwend pakket van kwaliteitsvolle dienstverlening aan fietsgebruikers. Ze ondersteunen de fietscultuur en de belangrijke rol van de fiets in zowel ketenmobiliteit als duurzaam transport. Ze kiezen ervoor om voor de uitbouw van deze diensten een beroep te doen op mensen die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt.

Sociale economie-ondernemingen hebben heel wat troeven op dit terrein. Ze kunnen putten uit vele jaren ervaring, zowel op het vlak van "fiets" als op het vlak van tewerkstelling, waardoor ze de perfecte schakel vormen tussen een waardegerichte tewerkstelling en de groeiende maatschappelijke vraag naar fietsservicestations aan drukke mobiliteitsknooppunten.

De definitie van "een fietspunt" luidt als volgt:

1. Een fietspunt omvat steeds een minimumpakket aan fietsgerelateerde publieke diensten. Deze diensten spelen in op een lokale en maatschappelijke vraag, worden steeds bekeken vanuit het oogpunt van de klant en kunnen uitgebreid worden in functie van lokale vragen en noden. De diensten worden aangeboden op één locatie in de nabijheid van een mobiliteitsknooppunt.

2. Het minimum dienstenpakket omvat:
• toezicht op en onderhoud van (brom)fietsstallingen
• fietsenverhuur
• hersteldienst volgens het thuiskomprincipe

3. De ondernemingen die de fietspunten uitbaten onderschrijven de doelstellingen van de sociale economie én zijn het aanspreekpunt voor de fietsgebruiker op de mobiliteitsknooppunten. Ze zijn actief binnen een lokaal netwerk ter bevordering van (fiets-) mobiliteit en fietsbeleid.

4. De naam "fietspunt" staat eveneens voor een kwaliteitslabel waarin de voorwaarden om te voldoen aan de vestigingswet worden gerespecteerd, aangevuld met een verfijnd kwaliteitskader voor de fietspunten.

5. Het is de combinatie van sociaal ondernemerschap, met specifieke mobiliteitsaandacht, en een kwaliteitsvol minimum dienstenpakket dat het concept "fietspunt" bepaalt.

Terug

 

Werkkader

De fietspunten van vzw Basis zijn erkend in het werkkader Lokale Diensteneconomie, kortweg LDE.
LDE beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Door demografische en socio-economische ontwikkelingen, ontstaan er talrijke behoeften waaraan momenteel niet of onvoldoende wordt tegemoetgekomen. Lokale diensteneconomie biedt hierop een antwoord.
Deze diensten kunnen verleend worden in individuele en collectieve dienstverlening zoals:

• aanvullende thuiszorg
• buurtgerichte kinderopvang
• vervoer- en boodschappendiensten
• energiesnoeiers
• het uitbaten van een fietsenstalling
• sociale restaurants
• groen- en buurtonderhoud
• onderhoud van fiets- en wandelpaden
• buurtsport

Via deze dienstverlening wordt er duurzame tewerkstelling gecreëerd voor personen uit kansengroepen. De werknemers worden intensief begeleid zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Verder is ook het participatieve karakter van de lokale diensten uniek: niet alleen de klanten en de buurtbewoners worden nauw betrokken bij de dienstverlening, ook de werknemers krijgen inspraak. De dienstverlening is vaak gericht naar een minder gegoed publiek, waardoor de prijzen kunnen variëren naargelang het inkomen van de klant. Het is belangrijk dat deze diensten niet-marktverstorend zijn. Initiatieven in de lokale diensteneconomie moeten aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande reguliere dienstenaanbod zowel wat betreft hun specificiteit als hun kostprijs én toegankelijkheid.

Een initiatief lokale diensteneconomie moet volgens het decreet aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen:

• bijkomende tewerkstelling creëren;
• maximaal inspanningen leveren om kansengroepen aan te werven en gelijkwaardige kansen te bieden in de organisatie;
• garanties bieden inzake kwaliteit van de arbeid voor kansengroepen met het perspectief op duurzaamheid, waarbij bij de organisatie van het werk rekening wordt gehouden met de behoeften van de werknemers;
• stimuleren en bevorderen van doorstroom- en doorgroeimogelijkheden;
• ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel;
• aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande aanbod;
• een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening verstrekken;
• aandacht hebben voor milieuzorg;
• als sui-generis afdeling werkzaam zijn ingeval de organisatie nog andere activiteiten heeft dan die in het kader van de lokale diensteneconomie.

Doelgroepwerknemers
Enkel doelgroepwerknemers die bijkomend aangeworven worden, komen in aanmerking voor subsidie. Een doelgroepwerknemer mag max. een diploma HSO hebben en moet minstens één jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkend werkzoekende. Ook leefloongerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp komen in aanmerking voor subsidie.

Terug

 

Wetgevend kader

Het decreet van 21 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie met de bijhorende besluiten (5 oktober 2007) tekent het kader waarin de Lokale Diensteneconomie dient te werken.

Terug

 

Meer informatie

www.lokalediensteneconomie.be
www.fietspunten.be
www.fietsenwerk.be
www.limburg.be/fietspunten

Terug

fietsbasis vzw

fietspunt